108 Names of Guru Dev
with suggested translations of the names


- Guru Dev -
Shankaracharya Swami Brahmananda Saraswati

  Sound file of Maharishi Mahesh Yogi reciting '108 Names of Guru Dev'
(recorded the full moon day, Guru Purnima celebration, on Monday 20th July 1959 in Los Angeles, USA)

 

 *

अनन्त श्री अनन्त श्री अनन्त श्री विभूषिताये नमः

ananta shrii ananta shrii ananta shrii vibhuushhitaaye namaH

ananta = limitless. shrii = wealth. vibhuushhita = adorned. namaH = I bow

To the one who is adorned with limitless wealth, limitless wealth, limitless wealth, I bow down

*

श्री ब्रह्मानन्दाय नमः

shrii brahmaanandaaya namaH

shrii = blessed. brahma = Absolute. aananda = bliss. namaH = I bow

To the one who is blessed absolute-bliss, I bow down

 *

पूर्णेन्दुकला धराय नमः

puurNendukalaa dharaaya namaH

puurNa = moon. indukalaa = phases. dharaaya = one who supports. namaH = I bow

To the one who wears the phases of the moon [on his brow], I bow down.

*

परम सौभाग्य दायकाय नमः

parama saubhaagya daayakaaya namaH

parama = best, supreme. saubhaagya = prosperity, welfare. daayakaaya = one who provides. namaH = I bow

To the one who provides supreme prosperity, I bow down

* 

परमानन्दाय नमः

paramaanandaaya namaH

parama = best, supreme. aananda = bliss. namaH = I bow

To the one who is supreme bliss, I bow down

* 

पीताम्बर धराय नमः

piitaambara dharaaya namaH

piita = yellow. ambara = garment. dharaaya = wears. namaH = I bow
refer: *Vishnú Ashtotharam : 42 - OM pitambhara dharaya Namaha*

To the one who wears the yellow garments, I bow down

* 

दिव्य भालचन्दन् चर्चिताय नमः

divya bhaalachandan charchitaaya namaH

divya = divine. bhaala = forehead. chandan = sandalwood . charchita = smeared. namaH = I bow

To the one whose divine forehead is smeared with sandalwood paste, I bow down

 *

रुद्रक्षमाला धराय नमः

rudrakShamaalaa dharaaya namaH

rudrakSha = broadleafed tree (the seeds of its fruit are used as beads). dharaaya = wears. maalaa = garland. namaH = I bow

To the one who wears the rudraksha necklace, I bow down

*

ऋद्धि सिद्धि संसेविताय नमः

R^iddhi siddhi saMsevitaaya namaH

R^iddhi = increase, growth, good fortune. siddhi = fulfilment, perfection. saMsevita = served. namaH = I bow

To the one who has the good fortune to be served by siddhis, I bow down

*

स्वर्ण सिंहासनाधीश्वराय नमः

svarNasiMhaasanaadhiishvaraaya namaH

svarNa = golden. siMhaasana = lion-throne. aadhiisha = Lord, master. namaH = I bow

To the one who is master of the golden lion-throne, I bow down

*

दैवी प्रभा प्रसारकाय नमः

daivii prabhaa prasaarakaaya namaH

daivii = divine, celestial. prabhaa = light, lustre, radiance. prasaara = diffusion. namaH = I bow

To the one who emanates celestial light, I bow down

 *

सर्व जन मनमोहनाय नमः

sarva jana manamohanaaya namaH

sarva = all. jana = person. mana = mind, heart. mohana = captivating. namaH = I bow

To the one who captivates the minds and hearts of everybody, I bow down

* 

सर्व सर्वानन्दकरय नमः

sarvaanandakaraya namaH

 sarva = all. aananda = bliss. namaH = I bow

To the one who gives bliss to all, I bow down

 *

सर्व लोक जन वन्दभाय नमः

sarva loka jana vandabhaaya namaH

 sarva = all. loka = world. jana = person. vanda = praising. namaH = I bow

To the one who is praised by people throughout the world, I bow down

 *

साधु जनाराध्याय नमः

saadhu janaaraadhyaaya namaH

saadhu = saint, sage. jana = person. aaraadhya = to be worshipped. namaH = I bow

To the one who is worshipped by saints, I bow down

 * 

सौभाग्य संप्रदायकाय नमः

saubhaagya saMpradaayakaaya namaH

 saubhaagya = prosperity, welfare. saMpradaaya = religious sects. namaH = I bow down

To the one who brings welfare to the religious sects, I bow down

 * 

श्री लोकनाथाय नमः

shrii lokanaathaaya namaH

 shrii = blessed. loka = world. naatha = lord, master. namaH = I bow

To the blessed master of the world, I bow down

*  

पूर्णगिरि पीठागताय नमः

puurNagiri piiThaagataaya namaH

 puurNa = perfect. giri = mountain. purNagiri devi = goddess of Purnagiri Devi temple at Jyotirmath. piiTha = seat. namaH = I bow

To the one who came to the Purnagiri Peeth, I bow down

 * 

परमेश्वराय नमः

parameshvaraaya namaH

parameshvara = Supreme Being. namaH = I bow

To the one who is the Supreme Being, I bow down 

*  

पूर्णगिरि प्रतिष्ठापतायनमः

puurNagiri pratishhThaapataaya namaH

puurNa = perfect. giri = mountain. purNagiri devi = goddess of Purnagiri Devi temple at Jyotirmath. pratishhThaa = installation, consecration of image in temple. namaH = I bow

 The one who installed Purnagiri [in the temple at Jyotirmath], I bow down 

 * 

परम शिवाय नमः

parama shivaaya namaH

parama = best, supreme. shivaaya = Shiva. namaH = I bow

To the supreme Shiva, I bow down

 * 

श्री ज्योतिर्मठागताय नमः

shrii jyotirmaThaagataaya namaH

shrii = blessed. jyotirmath = Jyotirmath monastery. namaH = I bow

 To the one who went to Jyotrimath, I bow down

*  

ज्योति स्वरूपाय नमः

jyoti svaruupaaya namaH

jyoti = light. svaruupa = form. namaH = I bow

 To the one who is personified enlightenment, I bow down

 * 

ज्योतिष्पीठोद्धारकाय नमः

jyotishhpiiThoddhaarakaaya namaH

jyotishhpiiTh = Jyotirmath. uddhaaraka = saviour, restorer. namaH = I bow

To the one who restored Jyotir Math, I bow down

 * 

श्री ज्योतिष्पीठाधीश्वराय नमः

shrii jyotishhpiiThaadhiishvaraaya namaH

jyotishhpiiTh = Jyotirmath. adhiishvara = master, ruler, lord, chief. namaH = I bow

To the one who is master of Jyotir Math, I bow down

 * 

चन्द्र मौलीश्वर प्रतिष्ठापताय नमः

chandra mauliishvara pratishhThaapataaya namaH

chandra = moon. mauli = crown of the head, matted hair of head. iishvara = Lord. God, Shiva. pratishhThaa installation, consecration of image in temple. namaH = I bow

The one who installed the image of Chandramaulishwar (Lord Shiva, with the moon in his matted hair), I bow down

 * 

श्री विद्य धराय नमः

shrii vidya dharaaya namaH

shrii vidya = knowledge of Sri Vidya. namaH = I bow

To the one who applies [knowledge of] Shri Vidya, I bow down

 * 

बदरीकाश्रमागताय नमः

badariikaashramaagataaya namaH

 badari = jejube tree. aashrama = hermitage. namaH = I bow

To the one who went to Badrika Ashram [near Badrinath, Himalayas], I bow down

 * 

तपश्चर्या चरणाय नमः

tapashcharyaa charaNaaya namaH

tapashcharyaa = penance. austerity. charaNa = foot. namaH = I bow

To the feet of the tapasi (one who has done penance), I bow down

*  

बदरीयात्रा संवर्धकाय नमः

badariiyaatraa saMvardhakaaya namaH

badari = jejube tree. yaatraa = pilgrimage, journey. saMvardhaka = protector, nourisher. namaH = I bow

To him who protects and nourishes those on pilgrimage to Badrinath, I bow down

 * 

श्री बदरी विशालाय नमः

shrii badarii vishaalaaya namaH

shrii = blessed. badari = jejube tree. vishaala = vast. namaH = I bow

To the vast Shri Badri, I bow down

 * 

शंकर पीठोद्धारकाय नमः

shaMkara piiThoddhaarakaaya namaH

shaMkara = Shiva, Shankara. piiTha = seat. uddhaaraka = saviour, restorer. namaH = I bow

The one who restored the Shankara Peeth, I bow down

 * 

श्री शंकराचार्य नमः

shrii shaMkaraachaarya namaH

shrii = blessed. shaMkara = Shiva, Shankara. aachaarya = religious instructor. namaH = I bow

Shri Shankaracharya, I bow down

 * 

अष्टवर्षे गृहस्यागी वियोत्तमाय नमः

ashhTavarshhe gR^ihasyaagii viyottamaaya namaH

ashhTa = eight. varshha = year. gR^ihya = home. tyaagii = hermit, recluse. viyotri = one who divides or separates. namaH = I bow

To the one who at eight years old left home to become a hermit, I bow down

*  

राजारामाय नमः

raajaaraamaaya namaH

raajaaraama = Raja Rama. namaH = I bow
It is said that Rajaram was the name given to Guru Dev as an infant

To he who is Raja Ram, I bow down.

* 

सरयूपारीण कुलोत्भवाय नमः

sarayuupaariiNa kulotbhavaaya namaH

sarayuu (a river near Ayodhya). upaari = upper. kulu = tribe. bhava = birth. namaH = I bow

To he who was born of the Sarayupeen tribe (of the upper Saraya river), I bow down

 * 

गानामिश्राय नमः

gaanaamishraaya namaH

gaanaa = Gana village. mishra = mixed. namaH = I bow

To he who was of Gana (village) of the family Mishra, I bow down

 * 

उत्तरकाशी समागताय नमः

uttarakaashii samaagataaya namaH

uttarakaashii = Uttarkashi (town in Tehri Garhwal, Himalyas). samaagama = arrival. namaH = I bow

To the one who arrived in Uttarkashi, I bow down

 * 

नैष्ठिकाय नमः

naishhThikaaya namaH

naishhThika = with a religious faith. namaH = I bow

To the one with a religious faith, I bow down

 * 

बालब्रह्मचारिणे नमः

baalabrahmachaariNe namaH

baala = child. brahmachaarii = celibate. namaH = I bow

To the one who from childhood was brahmacharii, I bow down

 * 

कल्मषाद्मये नमः

kalmashhaadmaye namaH

kalmashha = impurity, dirt, filth. namaH = I bow

To he who is free from impuritites, I bow down

 * 

ऊर्ध्वरतसे नमः

uurdhvaratase namaH

uurdhvareta = living in chastity. namaH = I bow

To he who has been living in chastity, I bow down

 * 

महातेजसे नमः

mahaatejase namaH

mahaatejas = of great splendour, splendid. namaH = I bow

To the one of great splendour, I bow down

 * 

महासिद्धये नमः

mahaasiddhaye namaH

mahaa = great. siddhi = success, fulfilment, accomplishment,perfection. namaH = I bow

To the one of great siddhis, I bow down

*  

महाबुद्धये नमः

mahaabuddhaye namaH

mahaa = great. buddhi = intellect. namaH = I bow

To the one with the great mind, I bow down

 * 

सत्गुरवे नमः

satgurave namaH

sata = true. guru = spiritual master. namaH = I bow

To the one who is satguru, I bow down

 * 

जगत्गुरवे नमः

jagatgurave namaH

jagad = universe. guru = spiritual master. namaH = I bow

To the one who is a universal guru, I bow down

*  

चतुर्वर्ण शिक्षकाय नमः

chaturvarNa shikShakaaya namaH

chatur = four. varNa = caste. shikSha = instruction. namaH = I bow

To the one who gives instruction to the four castes, I bow down

 * 

सदाचार प्रवर्तकाय नमः

sadaachaara pravartakaaya namaH

sadaachaara = virtue, virtuous conduct. pravartaka = acting, proceeding, setting in motion, producing, causing. namaH = I bow

To the one who proceeds virtuously, I bow down

 * 

कल्याण गुण गण सेविताय नमः

kalyaaNa guNa gaNa sevitaaya namaH

kalyaaNa = welfare, prosperity. guNa = quality, attribute. gaNa = community. sevita = visited, served. namaH = I bow

To the one who visits the quality of prosperity on the community, I bow down

 * 

कल्याण स्वरूपाय नमः

kalyaaNa svaruupaaya namaH

 kalyaaNa = happiness, welfare, prosperity. svaruupa = true form. namaH = I bow

To the one who in reality is happiness, I bow down

*  

शिष्यकोटि समर्चिताय नमः

shishhyakoTi samarchitaaya namaH

shishhya = disciple. koTi = a hundred lacs (laakh = one hundred thousand). samarcha = honour, worship, adore. namaH = I bow

To the one who is adored by ten million disciples, I bow down

 * 

भक्त वत्सलाय नमः

bhakta vatsalaaya namaH

bhakta = devotee. vatsala = tender, kind, loving. namaH = I bow

To the one who is kind to devotees, I bow down

 * 

सुरासुरादि संसेविताय नमः

suraasuraadi saMsevitaaya namaH

suraasura = gods and asuras. aadi = etc. saMsevita = served. namaH = I bow

To the one who is served by the gods and asuras etc, I bow down

 * 

सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः

sachchidaanaMda svaruupaaya namaH

sat = existence. chit = consciousness. aananda = bliss. svaruupa = true form. namaH = I bow

To the one who in reality is absolute bliss consciousness, I bow down

*  

स्वतम् वेद्याय नमः

svatam vedyaaya namaH

svatam = self. vedya = relating to the Vedas. veda = knowledge. namaH = I bow

To the one who demonstrates Vedic knowledge, I bow down

 * 

स्वयम् प्रकाशाय नमः

svayam prakaashaaya namaH

 svayam = spontaneously. prakaasha = light, lustre, brightness. namaH = I bow

To the one who is spontaneously shining, I bow down

 * 

वेद वेदान्त सिद्धान्त रूपाय नमः

veda vedaanta siddhaanta ruupaaya namaH

veda = Veda, knowledge. vedaanta = Vedanta, philosphy of the Upanishads. siddhaanta = theory, standpoint, established truth. namaH = I bow

To the one who is the established truth of Veda and Vedanta, I bow down

 * 

परमात्मने नमः

paramaatmane namaH

parama = best, supreme. aatma = soul, being. namaH = I bow

To the one who is the Supreme Being, I bow down

*  

परात्पराय नमः

paraatparaaya namaH

paraatpara = superior of the best. namaH = I bow

To the one who is senior to the highest, I bow down

*  

लोक कल्याण निरताय नमः

loka kalyaaNa nirataaya namaH

loka = world. kalyaaNa = happiness, welfare, prosperity. nirata = occupied with. namaH = I bow

to the one who is occupied with the welfare of the world, I bow down

 * 

लोक रञ्जनाय नमः

loka ra~njanaaya namaH

loka = world. ra~njana = pleasing, charming, delighting. namaH = I bow

To the one who charms the world, I bow down

 * 

ध्यान मार्ग प्रतिष्ठापताय नमः

dhyaana maarga pratishhThaapataaya namaH

 dhyaana = meditation. maarga = way. pratishhThaapata = installer. namaH = I bow

To the one who shows the way of meditation, I bow down

 * 

ध्यान योगीश्वराय नमः

dhyaana yogiishvaraaya namaH

 dhyaana = meditation. yogi = practiced in yoga. iishvaraa = Lord. namaH = I bow

To the one who is lord of yoga meditation, I bow down

 * 

भुक्ति मुक्ति प्रदायकाय नमः

bhukti mukti pradaayakaaya namaH

 bhukti = fruition, enjoyment. mukti = liberation. pradaayaka = bestowing. namaH = I bow

To the one who bestows the enjoyment of liberation, I bow down

 * 

परम सिद्धाय नमः

parama siddhaaya namaH

parama = best, supreme. siddha = one who has attained siddhis. namaH = I bow

To the one who is the greatest siddha, I bow down

*  

भक्तिज्ञान योग समन्वय मार्ग प्रकाशकय नमः

bhaktiGYaana yoga samanvaya maarga prakaashakaya namaH

bhakti = devotion. GYaana = knowledge. samanvaya = connection, union. maarga = way. prakaashaka = illuminator. namaH = I bow

To the one who illuminates the connection of the ways of devotion and knowledge, I bow down

*  

सर्वध्याय नमः

sarvadhyaaya namaH

sarva = all. dhyaa = meditation. namaH = I bow

To the one on whom all meditate, I bow down

*  

अध्यात्म युक्ति प्रदायकाय नमः

adhyaatma yukti pradaayakaaya namaH

adhyaatma = Supreme Spirit. yukti = connection. pradaayaka = bestowing. namaH = I bow

To the one who bestows a connection to the Supreme Spirit, I bow down

 * 

सहज मार्ग प्रदरशकाय नमः

sahaja maarga pradarshakaaya namaH

sahaja = natural. maarga = way. pradarshaka = exhibitor, demonstrator. namaH = I bow

To the one who demonstrates the natural way, I bow down

*  

सर्वाशान्ति निवारकाय नमः

sarvaashaanti nivaarakaaya namaH

sarva = all. ashaanti = unrest. nivaaraka = prevent. namaH = I bow

To the one who prevents all lack of peace, I bow down

*  

चिर शान्ति प्रदायकाय नमः

chira shaanti pradaayakaaya namaH

chira = for a long time. shaanti = peace. pradaayaka = bestowing. namaH = I bow

To the one who bestows peace for a long time, I bow down

*  

अध्यात्म विकाशान्दोलन् प्रवर्तकाय नमः

adhyaatma vikaashaandolan pravartakaaya namaH

adhyaatma = spiritual knowledge. vikaasha = display, causes to appear. andolana = oscillating, swinging. pravartaka = producing, proceeding. namaH = I bow

To the one who causes ripples of spiritual knowledge to appear, I bow down

 * 

विश्व शान्ति लक्षकराय नमः

vishva shaanti lakShakaraaya namaH

vishva = whole. shaanti = peace. lakSha = aim. namaH = I bow

To the one who aims at world peace, I bow down

 * 

श्री शान्तानन्द प्रकाशकाय नमः

shrii shaantaananda prakaashakaaya namaH

shrii = blessed. shaanta = peace. aananda = bliss. prakaashaka = illuminator. namaH = I bow

To the one who illustrates the bliss of blessed peace, I bow down

 * 

दैवी सम्प्रित प्रदायकाय नमः

daivii samprita pradaayakaaya namaH

 daivii = divine. samprita = completely satisfied. pradaayaka = bestowing. namaH = I bow

To the one who bestows divine complete satisfaction, I bow down

 * 

दिव्य देवता प्रमोहनाय नमः

divya devataa pramohanaaya namaH

divya = Celestial. devataa = deity. pramohana = bewilderment, infatuation. namaH = I bow

To the one who infatuates the celestial deities, I bow down

*  

दिव्यतेय प्रकाशकाय नमः

divyateya prakaashakaaya namaH

 divyateya = brilliancy, godliness. prakaashaka = illuminator. namaH = I bow

To the one who illustrates godliness, I bow down

*  

कल्मष नाशनाय नमः

kalmashha naashanaaya namaH

kalmashha = impurity, dirt, filth. naashana = destruction, removal. namaH = I bow

To the one who removes impurities, I bow down

*  

दिव्य दृष्टि प्रदायकाय नमः

divya dR^ishhTi pradaayakaaya namaH

divya = Celestial. dR^ishhTi = seeing, sight, vision, view. pradaayaka = bestowing. namaH = I bow

To the one who bestows vision of the Celestial, I bow down

 * 

दिव्यतेय मनोहराय नमः

divyateya manoharaaya namaH

divyateya = brilliancy, godliness. manohara = beautiful. namaH = I bow

To the one who is beautifully divinely brilliant, I bow down

 * 

दिव्याय नमः

divyaaya namaH

divya = Celestial. namaH = I bow

To the one who is Celestial, I bow down

 * 

दिव्याकाय नमः

divyaakaaya namaH

divya = Celestial. namaH = I bow

To the one who does divine work, I bow down

 * 

शुद्धाय नमः

shuddhaaya namaH

shuddha = pure. namaH = I bow

To he who is pure, I bow down

*  

शुद्धकाय नमः

shuddhakaaya namaH

shuddha = pure. namaH = I bow

To he who purifies, I bow down

*  

विमलाय नमः

vimalaaya namaH

vimala = stainless, spotless, clear. namaH = I bow

To he who is without blemish, I bow down

 * 

विमलकाय नमः

vimalakaaya namaH

 vimala = stainless, spotless. namaH = I bow

To he who clarifies, I bow down

 * 

निर्मलाय नमः

nirmalaaya namaH

nirmala = pure, virtuous, namaH = I bow

To the one who is virtuous, I bow down

 * 

निरञ्जनाय नमः

nira~njanaaya namaH

nira~njanaaya = unpainted. namaH = I bow

To the one without embellishments, I bow down

 * 

आनन्दकन्दाय नमः

aanandakandaaya namaH

aanandakanda = root of joy. namaH = I bow

To the one who is the root of joy, I bow down

 * 

ब्रह्मानन्दाय नमः

brahmaanandaaya namaH

brahma = Absolute. aananda = bliss. namaH = I bow

To the one who is absolute bliss, I bow down

 * 

परम गुरवे नमः

parama gurave namaH

parama = best, supreme. namaH = I bow

To the greatest guru, I bow down

 * 

श्री ब्रह्मानन्द सरस्वत्यै नमः

shrii brahmaananda sarasvatyai namaH

namaH = I bow

To Shri Brahmananda Saraswati, I bow down

 * 

जगत् गुरवे नमः

jagat gurave namaH

jagat = universe. namaH = I bow

To the universal guru, I bow down

 * 

श्री शंकराचार्यपूज्य पादाय नमः

shrii shaMkaraachaarya puujya paadaaya namaH

puujya = worthy. paada = feet. namaH = I bow

To Shri Shankaracharya whose feet are worthy of worship, I bow down

 * 

श्री ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रमाधीश्वराय नमः

shrii jyotirmaTha badarikaashramaadhiishvaraaya namaH

aadhiishavara = supreme Lord. namaH = I bow

To the one who is supreme lord of Shri Jyotirmath, Badarikashram, I bow down

 * 

सत्चितानन्दाय नमः

satchitaanandaaya namaH

sat = existence. chit = consciousness. aananda = bliss. namaH = I bow

To the one who is absolute bliss consciousness, I bow down

 *

श्री ब्रह्मानन्दाय नमः

shrii brahmaanandaaya namaH

shrii = blessed. brahma = Absolute. aananda = bliss. namaH = I bow

To the one who is blessed absolute-bliss, I bow down

 

  *

 

Link to full puuja

 

To Guru Dev webpages